Gelezen in de media: het ozongat groeit – verbod op gebruik van schadelijke drijfgassen in spuitbussen, rivieren en waterlopen zijn vervuild – nieuwe waterzuiveringsinstallatie in dienst genomen, lekkende stookolietanks – premies voor de sanering van vervuilde bodem, de aarde warmt op – de Kyoto-norm, een groeiende afvalberg – afval recycleren, de mens vervuilt – de mens probeert te saneren.

Voor wie?

Als milieukundige zoek je uit hoe bepaalde vormen van milieuvervuiling ontstaan, hoe die zich verspreiden en welke de effecten zijn op het ecosysteem. Je ontwerpt maatregelen om het ontstaan van vervuiling te voorkomen of je onderzoekt hoe je ze kunt opruimen. Je kent de milieuwetgeving en je bent in staat om deze te interpreteren en toe te passen. Je werkt mee aan het milieumanagement van bedrijven en overheid. Spreekt dit alles je aan? Maak dan een milieubewuste keuze en word master milieukunde. Master milieukunde is bovendien een unieke opleiding in Vlaanderen.

De opleiding? (Zie ook onder toekomstige student: PIH-ingenieur / master)

Deze academische opleiding omvat vier studiejaren en is opgebouwd uit drie bachelorsjaren gevolgd door één mastersjaar.

Omdat de basiskennis voor de milieukundige en de chemicus/biochemicus dezelfde is, zijn de eerste twee semesters in de bachelorsopleiding, op één module na, gelijklopend. Vanaf het derde semester volgt de bachelor milieukunde zijn eigen, uniek lesprogramma, dat verder gezet wordt in de master milieukunde.

Praktische oefeningen vormen een belangrijk onderdeel in de opleiding. Jouw technische vaardigheden worden aangescherpt door eigenhandig te experimenteren in onze goed uitgeruste labs. Je leert zelfstandig of in team zoeken naar oplossingen. Recente apparatuur en software worden geïntegreerd in de lessen en labsessies.